Code Item Weight Packaging
BENNN0800 Skip A-20D (capacity kg 320) 45
BENNN0801 Skip A-30D (capacity kg 480) 65
BENNN0802 Skip A-35D (capacity kg 560) 70
BENNN0803 Skip A-40D (capacity kg 640) 80
BENNN0804 Skip A-50D (capacity kg 800) 100
BENNN0805 Skip A-60D (capacity kg 960) 110
BENNN0806 Skip A-75D (capacity kg 1200) 130
BENNN0807 Skip A-99D (capacity kg 1600) 170
BENNN0808 Skip A-150D (capacity kg 2000) 210
BENNN0837 Skip CL-15 capacity kg 330) 60
BENNN0810 Skip CL-20 (capacity kg 440) 65
BENNN0811 Skip CL-25 (capacity kg 550) 70
BENNN0812 Skip CL-30 (capacity kg 660) 75
BENNN0813 Skip CL-35 (capacity kg 770) 80
BENNN0814 Skip CL-40 (capacity kg 880) 90
BENNN0815 Skip CL-50 (capacity kg 1100) 97
BENNN0816 Skip CL-60 (capacity kg 1320) 115
BENNN0818 Skip CL-80 (capacity kg 1760) 150
BENNN0817 Skip CL-99 capacity kg 2200) 170
BENNN0819 Skip CL-150 (capacity kg 3300) 250
BENNN0809 Skip C-15 (capacity kg 330) 45
BENNN0820 Skip C-20 (capacity kg 440) 50
BENNN0821 Skip C-25 (capacity kg 550) 55
BENNN0822 Skip C-30 (capacity kg 660) 60
BENNN0823 Skip C-35 (capacity kg 770) 65
BENNN0824 Skip C-40 (capacity kg 880) 75
BENNN0825 Skip C-50 (capacity kg 1100) 82
BENNN0826 Skip C-60 (capacity kg 1320) 100
BENNN0827 Skip C-80 (capacity kg 1760) 140
BENNN0828 Skip C-99 capacity kg 2200) 160
BENNN0829 Skip C-150 (capacity kg 3300) 230
BENNN0830 Concrete column skip with rubber tube (capacity kg 880) 165
BENNN0831 Concrete column skip with rubber tube (capacity kg 1100) 170
BENNN0832 Concrete column skip with rubber tube (capacity kg 1320) 185
BENNN0833 Concrete column skip with rubber tube (capacity kg 1760) 320
BENNN0834 Concrete column skip with rubber tube (capacity kg 2200) 340
BENNN0835 Concrete column skip with rubber tube (capacity kg 3300) 450
BENNN0836 New concrete column skip with rubber tube pipe (capacity kg 3500) 93